فهرست

طرح درس گروه داخلی

عنوان درس رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی استاد

 بیماری های مغز و اعصاب  

پزشکی

دکتر علیجان احمدی آهنگر

فیزیوپاتولوژی روماتولوژی

پزشکی                 

دکتر منصور بابایی

غدد و متابوليسم

پزشکی

دکتر محمد علی بیانی

 بیماریهای خون

پزشکی      

دکتر صادق صداقت

فیزیوپاتولوژی روماتولوژی

پزشکی

دکتر بهناز یوسف قهاری

پاتوفيزيولوژي دستگاه گوارش

پزشکی دکتر مهرداد کاشی فرد

غدد و متابوليسم

پزشکی دکتر زلیخا معززی

آمبولی ریه

پزشکی دکتر محمود منادی

مسمومیت با داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای

پزشکی دکتر علی اصغر منوچهری
هماتولوژی پژشکی دکتر محسن وکیلی صادقی