فهرست

طرح درس گروه میکروب شناسی

عنوان درس رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی استاد

ارتباط میکروارگانیسم ها با میزبان

کارشناسی ارشد میکروب شناسی 

دکتر رجب نیا- دکتر ابراهیم زاده نامور

آنتی بیوتیک ها و عوامل ضد میکروبی(عملی)

کارشناسی ارشد میکروب شناسی 

دکتر رجب نیا- دکتر ابراهیم زاده نامور

آنتی بیوتیک ها و عوامل ضد میکروبی(نظری)

کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی

دکتر رجب نیا- دکتر ابراهیم زاده نامور

باکتری شناسی تشخیصی مولکولی

کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی

دکتر رجب نیا- دکتر ابراهیم زاده نامور

باکتری شناسی سیستماتیک 1

کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی

دکتر رجب نیا- دکتر ابراهیم زاده نامور

باکتری شناسی سیستماتیک 2

کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی

دکتر رجب نیا- دکتر ابراهیم زاده نامور

باکتری شناسی عملی

کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی

دکتر رجب نیا- دکتر ابراهیم زاده نامور

بیولوژی سلولی و مولکولی یوکاریوت ها و پروکاریوت ها

کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی

دکتر رجب نیا- دکتر ابراهیم زاده نامور

ژنتیک میکروارگانسم ها

کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی

دکتر رجب نیا- دکتر ابراهیم زاده نامور

ساختمان و فیزیولوژی میکروارگانیسم ها

کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی

دکتر رجب نیا- دکتر ابراهیم زاده نامور

میکروب شناسی پزشکی عملی

کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی

دکتر رجب نیا- دکتر ابراهیم زاده نامور

ویروس شناسی پزشکی(عملی)

کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی

یوسف یحیی پور-فرزین صادقی

ویروس شناسی پزشکی(نظری)

کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی

یوسف یحیی پور-فرزین صادقی