فهرست

طرح درس گروه بیوشیمی

عنوان درس رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی استاد

بیوشیمی عمومی علوم آزمایشگاهی جلسه 1

 پزشکی

دکتر هادی پارسیان

شیمی آلی و بیوشمی اتاق عمل جلسه 5

پزشکی

دکتر هادی پارسیان

 بیوشیمی هوشبری جلسه 3

پزشکی

دکتر هادی پارسیان

 بیوشیمی دندان پزشکی جلسه 10

پزشکی

دکتر هادی پارسیان

 بیوشیمی پزشکی جلسه 8

پزشکی

دکتر هادی پارسیان

 بیوشیمی پیشرفته پزشکی جلسه 2

پزشکی     

دکتر هادی پارسیان

بیوشیمی بالینی 1 علوم آزمایشگاهی جلسه 2

پزشکی

دکتر هادی پارسیان

بیوشیمی بالینی 2 علوم آزمایشگاهی جلسه 2

پزشکی

دکتر هادی پارسیان

بیوشیمی هورمونها علوم آزمایشگاهی جلسه 2

پزشکی

دکتر هادی پارسیان

هورمونها و تومور مارکرها، ارشد بیوشیمی جلسه 3

پزشکی

دکتر هادی پارسیان

 بیوشیمی بالینی، ارشد بیوشیمی جلسه 2

پزشکی

دکتر هادی پارسیان

 بیوشیمی بالینی، ارشد بیوشیمی جلسه 2

پزشکی

دکتر هادی پارسیان

 شیمی آلی و بیوشمی اتاق عمل جلسه 5

پزشکی

دکتر هادی پارسیان

بیوشیمی تغذیه جلسه 1

پزشکی

دکتر هادی پارسیان

بیوشیمی تغذیه جلسه 2

پزشکی دکتر هادی پارسیان

بیوشیمی تغذیه جلسه 3

پزشکی دکتر هادی پارسیان

بیوشیمی تغذیه جلسه 4

پزشکی دکتر هادی پارسیان

بیوشیمی تغذیه جلسه 5

پزشکی دکتر هادی پارسیان

بیوشیمی تغذیه جلسه 6

پزشکی دکتر هادی پارسیان

بیوشیمی تغذیه جلسه 7

پزشکی دکتر هادی پارسیان

بیوشیمی تغذیه جلسه 8

پزشکی دکتر هادی پارسیان

بیوشیمی تغذیه جلسه 9

پزشکی دکتر هادی پارسیان

بیوشیمی تغذیه جلسه 10

پزشکی دکتر هادی پارسیان

بیوشیمی تغذیه جلسه 11

پزشکی دکتر هادی پارسیان

بیوشیمی تغذیه جلسه 12

پزشکی دکتر هادی پارسیان

بیوشیمی تغذیه جلسه 13

پزشکی دکتر هادی پارسیان

بیوشیمی تغذیه جلسه 14

پزشکی دکتر هادی پارسیان

بیوشیمی تغذیه جلسه 15

پزشکی دکتر هادی پارسیان

بیوشیمی تغذیه جلسه 16

پزشکی دکتر هادی پارسیان

بیوشیمی تغذیه جلسه 20-17

پزشکی دکتر هادی پارسیان

بیوشیمی عملی بهداشت محیط

کارشناسی

دكتر سليمان محجوب

بیوشیمی عملی

دندانپزشکی

دكتر سليمان محجوب

بیوشیمی عملی مامایی

کارشناسی

دكتر سليمان محجوب

بیوشیمي پزشكي 3

 پزشكي

دكتر سليمان محجوب

بیوشیمی عمومی عملی

كارشناسی
 

دكتر سليمان محجوب

بیوشیمی عملی پرستاری

کارشناسی

دكتر سليمان محجوب

بیوشیمی بالینی عملی

كارشناسی

دكتر سليمان محجوب

بیوشیمی پزشکی 1

پزشکی

دكتر سليمان محجوب

بیوشیمی و تشخیص مولکولی

کارشناسی ارشد

دكتر سليمان محجوب

بیوشیمی پزشکی 2

کارشناسی ارشد

دكتر سليمان محجوب

بیوشیمی عملی

دندان پزشکی

دكتر سليمان محجوب

بیوشیمی پزشكی 3

پزشکی

دكتر سليمان محجوب

بیوشیمی پزشکی 2

پزشکی

دكتر سليمان محجوب

بیوشیمی پزشکی 1

پزشکی

دكتر سليمان محجوب

بیوشیمی پزشکی 1

پزشکی

دكتر سليمان محجوب