فهرست

طرح درس گروه فیزیک پزشکی

عنوان درس رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی استاد

فیزیک پزشکی

 پزشکی

دکتر شبستانی منفرد

 اکوستیک و سایکواکوستیک         

کارشناسی شنوایی شناسی

دكتر کوروش ابراهیم نژاد گرجی

اصول و مبانی رادیولوژی تشخیصی 2

کارشناسی پزشکی هسته ای

دكتر کوروش ابراهیم نژاد گرجی

فیزیک پزشکی (روش های تخصصی تشخیصی و درمانی در دندانپزشکی) 

دندانپزشکی

دكتر کوروش ابراهیم نژاد گرجی

 فیزیک صوت

کارشناسی گفتار درمانی

دكتر کوروش ابراهیم نژاد گرجی

 فیزیک هسته ای

کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی

دكتر کوروش ابراهیم نژاد گرجی

فیزیک صوت

کارشناسی شنوایی شناسی

دكتر کوروش ابراهیم نژاد گرجی