فهرست

معرفی گروه میکروب شناسی

مقدمه و تاريخچه تاسيس گروه آموزشي ميکروب شناسي

     گروه آموزشي ميکروب شناسي دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1364 تحت عنوان گروه ميکروب شناسي، ايمني شناسي، قارچ و انگل شناسي در دانشکده پزشکي بابل تأسيس و شامل بخشهاي باکتري شناسي، ويروس شناسي، ايمني شناسي، انگل شناسي و قارچ شناسي بود. اين گروه در سال 1373 تحت عنوان گروه ميکروب شناسي و ايمني شناسي متشکل از بخشهاي باکتري شناسي، ايمني شناسي و ويروس شناسي مستقل گرديد. در سال 1392، بدنبال راه اندازی دوره کارشناسی ارشد رشته های میکروب شناسی پزشکی و ایمنی شناسی در گروه، به پیشنهاد اعضای محترم هیأت بورد رشته های مربوطه، این گروه به دو گروه مجزای میکروب شناسی و همچنین گروه ایمنی شناسی تفکیک گردید. همچنین، با راه اندازی دوره کارشناسی ارشد رشته زیست فنآوری پزشکی از مهرماه 1396، فعالیت گروه در سه حوزه باکتری شناسی، ویروس شناسی و زیست فنآوری پزشکی می باشد و نیز گروف بیوتکنولوژی پزشکی نیز انتزاع گردید.

    گروه میکروب شناسی، در حال حاضر داراي 7 عضو هيأت علمي مي باشد که دروس باکتري شناسي، ويروس شناسي و زیست فنآوری پزشکی را به دانشجويان دکترای پزشکي و دندانپزشکي؛ رزيدنتهاي دندانپزشکي، رزيدنتهاي پاتولوژي، رزیدنتهای عفونی؛ دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی؛ کارشناسي ارشد میکروب شناسی، ایمنی شناسی، بیوتکنولوژی پزشکی، رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی و بیوشیمی بالینی؛ مقاطع کارشناسی علوم آزمايشگاهي، پرستاري و مامايي آموزش داده و در انجام تحقيقات پايه و کاربردي در زمينه هاي ياد شده فعاليت دارد.