فهرست

کارشناسان گروه میکروب شناسی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

درجه

رشته

ملاحظات

1

مریم صالحی

کارشناسی ارشد

میکروب شناسی

کارشناس آزمایشگاه

2

مقداد باقری

کارشناسی

میکروب شناسی

کارشناس آزمایشگاه

4

فاطمه حجازی

کارشناسی ارشد

 

کارشناس آزمایشگاه

3

ملیحه زندنا

منشی

-

-

3

صاغر صابری آملی   میکروب شناسی کارشناس آزمایشگاه