فهرست

مسئول آموزش پزشکی عمومی

نام و نام خانوادگی: عالیه سوهان فرجی
سمت: مسئول آموزش پزشکی عمومی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آناتومی
تلفن مستقیم:   01132192034
تلفن داخلی:   441
تدوین برنامه آموزشی دانشجویان بر اساس سر فصل دروس
تدوین برنامه هر نیمسال تحصیلی
تقسیم مباحث درسی واحد های نظری وعملی وارجاع به اساتید مربوطه
نظارت بر برنامه ریزی کار آموزی وکار ورزی
جمع آوری پیشنهادات وانتقادات دانشجویان وارجاع به مسئولین مربوطهُ
تدوین برنامه انتحانات پایان ترم ونظارت و همکاری در برگزاری جلسات
عضویت وشرکت در جلسات شورای آموزشی
همکاری در جمع آوری نمرات پایان ترم
ارزشیابی برنامه کارشناسان
هماهنگی با آموزش دانشگاه در امور کلی آموزش دانشکده
انجام مکاتبات لازم با آموزش با هماهنگی معاون آموزش
هماهنگی وهمکاری با مدیران گروههای آموزشی ومعاون آموزش دانشکده جهت ابلاغ اساتید
بر رسی در خواستها ونیازمنیهای آموزشی
تهیه آمار دانشجویان و اعضاء هیات علمی
نظارت وکنترل انتخاب واحد دانشجویان
اعلام وضعیت تحصیلی دانشجویان به مسئول اساتید مشاور
گزارش فعالیت اساتید ودانشجویان و عملکرد آموزش به معاون آموزش دانشکده
تهیه آرایش دروس در مقطع علوم پایه وبالینی
تهیه لیست دانشجویان مشروط وافت تحصیلی واقدام لازم
تکمیل فرمهای مهمان،انتقال،وتغییر رشته برای دانشجویان متقاضی
نظارت بر تنظیم برنامه کلاس وساعات درس وبرقراری نظم در بر گزاری کلاسها وبخشهای بیمارستان
تهیه لیست دانشجویان ممتاز رتبه اول، دوم وسومدر هر ترم وارسال به EDC دانشگاه
نظارت بر تائیدیه های مدارک تحصیلی و فارغ التحصیلی