فهرست

کارشناس واحد ترفیع و ارتقاء

نام و نام خانوادگی:   المیرا ثمری
سمت:   کارشناس واحد ترفیع و ارتقاء
مدرک تحصیلی:   کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی
تلفن مستقیم: 01132199936
تلفن داخلی: 248
اعلام نتايج كميته ترفيع و ارتقاء اعضاءهيئت علمي دانشکده به اعضاي هيات علمي
اعلام نتايج كميته ترفيع اعضاءهيئت علمي دانشگده به کارگزین هیات علمی
پايش فعاليتهاي آموزشي وپژوهشی اعضاء هيات علمي جهت ترفیع پایه سالیانه و ارتقاء هیات علمی
پیگیری ترفیع سالانه ی اعضاء هیات علمی و ارسال پیامک جهت یادآوری تاریخ ترفیع
حضور در جلسات ترفیع ، ارتقاء و ارائه گزارش کار و مستندات و ثبت مصوبات
تنظیم صورتجلسه ترفيع و ارتقاء اعضاءهيئت علمي دانشکده پزشکی
پیگیری مصوبات جلسات و انجام مکاتبات لازم در این زمینه
اعلام نتایج کمیته ترفیع و ارتقاء اعضاءهیئت علمی دانشگاه به معاونت آموزشی دانشگاه
ارسال و جمع‌آوری فرمهای ترفیع پایه سالیانه به همراه مستندات مربوطه
ارتباط با واحد پژوهشی دانشگاه جهت تایید مدارک و مستندات پژوهشی اعضاء هیئت علمی
ارتباط با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه جهت تایید مدارک و مستندات مربوط به اعضاء هیئت علمی
هماهنگی جهت تشکیل کمیته های ترفیع پایه سالیانه و ارتقاء اعضاءهيئت علمي دانشکده پزشکی
طرح فرمهای تکمیل شده و مستندات ارائه شده اعضای هیات علمی به کمیته کارشناسی ترفیع و ارتقاء دانشگاه
مکاتبات لازم جهت تکمیل فرمهای ماده 2 (آموزشی )اعضای هیات علمی جهت تکمیل پرونده ارتقاء
ارسال پرونده ی ارتقاء اعضاءهیئت علمی دانشکده به معاونت آموزشی دانشگاه جهت برگزاری جلسات کمیته تخصصی