فهرست

کارشناس واحد پژوهشی پزشکی عمومی

نام و نام خانوادگی:   سیده سوده بیکایی
سمت:   مسئول واحد پژوهشی پزشکی عمومی
مدرک تحصیلی:   کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
تلفن مستقیم: 01132208219
تلفن داخلی: 414
دانشجویان رشته پزشکی عمومی و تحصیلات تکمیلی مدارک مربوط به پروپوزال پایان نامه خود را پس از ثبت طرح در سامانه Faculty و دریافت کد طرح به واحد پژوهشی دانشکده تحویل نموده و کارشناسان پس از دریافت کلیه مستندات طرح از طریق سامانه آن را در لیست موارد قابل طرح در جلسه شورای پژوهشی قرار می دهند
جلسات شورای پژوهشی پزشکی عمومی و تحصیلات تکمیلی به صورت یک هفته درمیان تشکیل می گردد و یک هفته قبل از جلسه پروپوزالها برای اعضای شورا جهت آگاهی از پروپوزال ها ایمیل می گردد و پس از تنظیم صورتجلسه توسط کارشناسان، اصلاحات مربوط به آنها به استاد راهنما از طریق سامانه ارسال و با دانشجو نیز جهت پیگیری طرح تماس تلفنی گرفته می شود. پاسخ اصلاحات درصورت اعمال آن ضمن تصویب پس از تائید اعمال اصلاحات در دانشکده جهت تصویب نهائی در شورای پژوهشی و کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارسال می گردد
همچنین مکاتبات اداری با مدیران گروه درخصوص اعلام مصوبات آئین نامه های پژوهشی داخلی و وزارتخانه ای ، برگزاری جلسات دفاعیه و انجام کارهای بعد از دفاع پایان نامه ، محاسبه فعالیت پژوهشی اساتید راهنما ، مشاور ، داور و اعضای شورای پژوهشی و ارسال نامه مکتوب به آنها