فهرست

مسئول واحد آموزش تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی: میترا شعبانی
سمت: مسئول آموزش تحصیلات تکمیلی
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزش عالی
تلفن مستقیم:   01132208233
تلفن داخلی:   263
تدوین برنامه مدون آموزشی دانشجویان بر اساس سر فصل دروس تدوین برنامه مدون آموزشی دانشجویان بر اساس سر فصل دروس
تدوین برنامه هر نیمسال تحصیلی و ارائه به آموزش
تقسیم مباحث درسی واحدهای نظری و عملی و ارجاع به اساتید مربوطه با همکاری شورای تحصیلات تکمیلي ، آموزشي و مسئول امور باليني
برنامه ریزی کارآموزی بر اساس سر فصل دروس
ارائه پیشنهادات به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و دانشگاه در خصوص تغییرات واحدهای درسی
جمع آوری پیشنهادات و انتقادات دانشجویان و ارجاع به مسئولین مربوطه در جهت رفع مشکلات
راهنمایی دانشجویان در انتخاب واحد
تدوین برنامه امتحانات پایان ترم
عضویت و شرکت در جلسات تحصیلات تکمیلی دانشکده
عضویت و شرکت در جلسات تحصیلات تکمیلی دانشگاه
همکاری در جمع آوری نمرات پایان ترم با اساتید مربوطه و آموزشی دانشکده
ارزشیابی برنامه کارشناسی ارشد طبق دسترالعمل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با همکاری اعضاء کمیته تحصیلات دانشکده