فهرست

کارشناسان آموزش تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی:   زهرا قلی زاده پاشا
سمت:   کارشناس واحد آموزش تحصیلات تکمیلی
مدرک تحصیلی:   کاردانی روانشناسی
تلفن مستقیم:   01132208233
تلفن داخلی:   263
ثبت نام و تشکیل پرونده برای دانشجويان جدید الورود به صورت دستی و الکترونیکی
بررسی و گزارش گیری از وضعیت تحصیلی دانشجویان مشروطی، محروم از تحصیل، عدم مراجعه، منصرف از تحصیل و...
بررسی درخواست های دانشجویان متقاضی مهمانی ، انتقالی و تغییر رشته
بررسی، گزارش و ارسال پرونده های تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل
نظارت و اقدام بر امرمعادل سازی واحدهای گذرانده شده دانشجویان درمقاطع تحصیلی قبلی
بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویانی که به هردلیل مدیریت امور آموزشی خواستار آن گردیده است
بررسي، تدارك ودرخواست معافيت تحصيلي دانشجويان
انجام امورمربوط به آموزش درزمينه كارورزي وگردش علمي دانشجويان
انجام امور آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
جوابگويي وراهنمايي ومشاوره به دانشجويان با مراجعه حضوري وتلفني
انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق
برنامه ریزی درسی دانشکده در هر نیمسال مطابق با برنامه های اعلام شده از سوی گروه های آموزشی
ايجاد هماهنگي ورفع تداخل در برنامه هاي ارائه شده ازسوي گروه ها ی آموزشی
بررسي برنامه هاي ارائه شده از سوي گروه ها از لحاظ تطابق آنها با دستورالعمل ها و بخشنامه ها
نظارت بر اجرای ترتیب ارائه دروس و رعايت پيش نياز ، هم نياز و ترم يندي دروس
بررسی برنامه درسی اساتید در ابتدای هر نیمسال تحصیلی
مدیریت فضاهای آموزشی دانشکده
نظارت برتشکیل کلاس ها و تهیه گزارش روزانه
گزارش بررسی و اقدام در خصوص درخواست دانشجویان از قبیل اخذ دروس بیش از سقف مجاز
حذف دروس ،تمدید کارت دانشجویی،صدور گواهی اشتغال به تحصیل
اطلاع رسانی اخبار و اطلاعیه های آموزشی از طریق سایت دانشکده و سامانه پیامکی
انجام امور آموزشی دانشجويان ممتاز، استعداد درخشان، شاهد و ایثارگر و تحصیلات تکمیلی
برگزاری امتحانات پایان ترم
بررسی وضعیت دروس دانشجویان کارشناسی ارشد در زمان انتخاب واحد، نظارت بر انتخاب واحد و حذف اضافه و حذف نهایی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، بررسی و پی گیری وضعیت تحصیلی دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد، صدور چک لیست، لیست حضور و غیاب دانشجویان کارشناسی ارشد، پی گیری نمرات کارشناسی ارشد از گروهها،مسئول و مشارکت در آزمون های پایان ترم دانشجویان کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی:   فاطمه حجازی امیری
سمت:   کارشناس واحد آموزش تحصیلات تکمیلی
مدرک تحصیلی:   کارشناسی ارشد میکروب شناسی
تلفن مستقیم:   01132208233
تلفن داخلی:   263
ثبت نام و تشکیل پرونده برای دانشجويان جدید الورود به صورت دستی و الکترونیکی
بررسی و گزارش گیری از وضعیت تحصیلی دانشجویان مشروطی، محروم از تحصیل، عدم مراجعه، منصرف از تحصیل و...
بررسی درخواست های دانشجویان متقاضی مهمانی ، انتقالی و تغییر رشته
بررسی، گزارش و ارسال پرونده های تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل
نظارت و اقدام بر امرمعادل سازی واحدهای گذرانده شده دانشجویان درمقاطع تحصیلی قبلی
بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویانی که به هردلیل مدیریت امور آموزشی خواستار آن گردیده است
بررسي، تدارك ودرخواست معافيت تحصيلي دانشجويان
انجام امورمربوط به آموزش درزمينه كارورزي وگردش علمي دانشجويان
انجام امور آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
جوابگويي وراهنمايي ومشاوره به دانشجويان با مراجعه حضوري وتلفني
انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق
برنامه ریزی درسی دانشکده در هر نیمسال مطابق با برنامه های اعلام شده از سوی گروه های آموزشی
ايجاد هماهنگي ورفع تداخل در برنامه هاي ارائه شده ازسوي گروه ها ی آموزشی
بررسي برنامه هاي ارائه شده از سوي گروه ها از لحاظ تطابق آنها با دستورالعمل ها و بخشنامه ها
نظارت بر اجرای ترتیب ارائه دروس و رعايت پيش نياز ، هم نياز و ترم يندي دروس
بررسی برنامه درسی اساتید در ابتدای هر نیمسال تحصیلی
مدیریت فضاهای آموزشی دانشکده
نظارت برتشکیل کلاس ها و تهیه گزارش روزانه
گزارش بررسی و اقدام در خصوص درخواست دانشجویان از قبیل اخذ دروس بیش از سقف مجاز
حذف دروس ،تمدید کارت دانشجویی،صدور گواهی اشتغال به تحصیل
اطلاع رسانی اخبار و اطلاعیه های آموزشی از طریق سایت دانشکده و سامانه پیامکی
انجام امور آموزشی دانشجويان ممتاز، استعداد درخشان، شاهد و ایثارگر و تحصیلات تکمیلی
برگزاری امتحانات پایان ترم
بررسی وضعیت دروس دانشجویان کارشناسی ارشد در زمان انتخاب واحد، نظارت بر انتخاب واحد و حذف اضافه و حذف نهایی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، بررسی و پی گیری وضعیت تحصیلی دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد، صدور چک لیست، لیست حضور و غیاب دانشجویان کارشناسی ارشد، پی گیری نمرات کارشناسی ارشد از گروهها،مسئول و مشارکت در آزمون های پایان ترم دانشجویان کارشناسی ارشد