فهرست

کارشناس واحد علوم پایه

نام و نام خانوادگی: زهرا مقدوری
سمت: کارشناس آموزشی علوم پایه
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت آموزش
تلفن مستقیم: 01132192034
تلفن داخلی: 443
تنظیم و برنامه ریزی دروس علوم پایه
هماهنگی با آموزش بیمارستان روحانی برای برنامه ریزی دروس و هماهنگی روز و ساعت تدریس با اساتید
تنظیم طرح درس
ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان
بررسی تاییدیه انتخاب واحد دانشجویان
مسئولیت کلیه امور امتحانات دروس علوم پایه و حضور مستمر در جلسات امتحان
تنظیم و ارسال لیست نمرات به آموزش کل دانشگاه
معرفی دانشجویان مشروط به امور مشاوره خانواده و آموزش کل دانشگاه و بررسی دانشجویان دارای افت تحصیلی نسبت ترم قبل
گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان برای سازمانها و ادارات مختلف
فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی
صدور ابلاغ اساتید
بررسی درخواست دانشجویان در خصوص فرمهای انتقالی و مهمانی حذف درس و بررسی کارنامه دانشجویان پزشکی
ثبت زمان امتحان پایان ترم در نرم افزار سما جهت صدور کارت ورود به جلسه آزمون پایان ترم
حضور در کلاسهای آموزشی ضمن خدمت
تهیه و تنظیم و تایپ هر گونه نامه اداری
پاسخ گویی به مراجعین-دانشجویان و خانواده های محترم
هماهنگی های لازم با نماینده کلاسها جهت بهبودی بیشتر در امور کار ها و بهینه تر شدن همه موارد
برنامه ریزی های بعمل آمده در خصوص ترم آتی
بازدید امور کلاسها و برگزاری کلاسها جهت حضور به موقع اساتید و دانشجویان