فهرست

کارشناس واحد کارآموزی (استیجری)

نام و نام خانوادگی :  آقای سیامک سجادی
                 سمت :  کارشناس واحد کارآموزی (استیجری)
    مدرک تحصیلی :   لیسانس علوم اجتماعی
      تلفن مستقیم :  011-32192034
         تلفن داخلی :   443

1- برنامه ریزی دروس بالینی روزانه و پردیس خودگردان

2- تعریف دروس وانتخاب واحد استاجری و اینترنی

3- معرفی به بخشهای مختلف بیمارستان ( دانشجویان استاجر و اینترنی )

4- فارغ التحصیل نمودن دانشجویان

 5- بررسی درخواستهای دانشجویان متقاضی مهمانی و انتقالی

6-انجام امور آموزشی دانشجویان ممتاز

 7- معرفی دانشجویان واجدالشرایط مشمول سهمیه استعداد درخشان به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

8- ثبت نام و برگزاری امتحان صلاحیت بالینی

9- ثبت نام و برگزاری امتحان پیش کارورزی

10-گروه بندی و معرفی دانشجویان جهت برگزاری کارگاه CPR

11- هماهنگی جهت برگزاری جشن و کارگاه روپوش سفید

12-  برگزاری کارگاههای اورژانسهای شایع

13- برگزاری کارگاههای طب سنتی

  14-  برگزاری کارگاههای جشن فارغ التحصیلان

 15-  گواهی اشتغال به تحصیل

16- نظارت و برگزاری کلاسها و حضور غیاب دانشجویان

 17- برگزاری امتحانات و اخذ نمرات

18-تحلیل و بررسی سوالات و پاسخ نامه امتحانات هر استاد در پایان زمان امتحانات توسط ناظرین و اعضاء محترم کمیته امتحانات صورت می گیرد و در جمع نمرات ارزشیابی تاثیر داده می شود.

19-ارائه بازخورد تحلیل آزمون به اساتید محترم در پایان جمع بندی ارزشیابی اساتید