فهرست

کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده

نام و نام خانوادگی: محمد باقر احمدی
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
مدرک تحصیلی: کارشناسس ارشد فناوری اطلاعات
تلفن مستقیم: 01132199936
تلفن داخلی: 450