فهرست

معرفی واحد ترفیع

واحد ترفیع و ارتقاء دانشکده پزشکی با هدف توسعه و ارتقاء مرتبه ی علمی اعضاء محترم هیات علمی در زمینه آموزش و پژوهش و همچنین هماهنگی برای برگزاری جلسات ترفیع جهت  اعطای پایه ی سالانه ی  اعضاء هیات علمی تشکيل گرديده و ضمن بررسی آیین نامه ها و شیوه نامه ها سعی بر این دارد اعضاء محترم هیئت علمی جهت ارتقا مرتبه و ترفیع سالانه اطلاعات و قوانین لازم را در اسرع وقت و به بهترین صورت کسب نموده تا پرونده های ارسالی با روند سریع تری به نتیجه مطلوب برسند . در ضمن این واحد از طریق پیامک به کلیه اعضا ی هیئت علمی تاریخ دقیق  اعطای پایه ی سالانه را یاد آور می شود.