فهرست

مسئول حراست دانشکده پزشکی

نام و نام خانوادگی:   محمدرضا صالحی
سمت:   مسئول حراست دانشکده
مدرک تحصیلی:   کارشناسی ارشد مدیریت
تلفن مستقیم:   01132199936
تلفن داخلی:   247
کشف و گزارش تخلفات احتمالی
کشف و برخورد با جرایم و تخلفات سیاسی، امنیتی و اداری مجموعه و اعلام به مسئولین ذیربط
نظارت بر روند دریافت و اقدام در مورد اسناد طبقه بندی شده و توزیع و نگهداری آنها به صورت متمرکز
نظارت بر حفاظت فیزیکی دانشکده و تهیه طرحهای حفاظت فیزیکی
آموزش و توجیه مسئولین واحدها و پرسنل زیرمجموعه در زمینه های حراست، حفاظت اسناد، افراد ، تاسیسات و نظارت بر اجرای طرحها
همکاری در تهیه طرحهای حفاظتی ، امنیتی و نظارت مستمر بر اجرای طرحهای مذکور
پیگیری وظایف ارجاع شده از سوی مسئولین ذیربط
ارائه مشاوره امنیتی به بالاترین مقام اجرائی دستگاه
پی گیری و اجراء بخشنامه ها و دستورالعملها