فهرست

کارشناسان گروه تشریح

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

ملاحظات

1

حسن جعفری نوشیروانی

کاردان رادیولوژی

 

مسئول آزمایشگاه آناتومی

 

2

داود قربانیان

کارشناس ارشد علوم تشریح

 

کارشناس بافت - آناتومی

3

نغمه سادات نوری راد

کارشناس ارشد علوم تشریح

کارشناس بافت - آناتومی