فهرست

کارشناسان گروه ایمنی شناسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

ملاحظات

1

مژگان باقرزاده

کارشناسی ارشد میکروب شناسی

 

مسئول آزمایشگاه ایمنی شناسی

2

سودابه آقاپور

کارشناس ایمونولوژی

 

کارشناس ایمونولوژی

3

عزت الله موسوی

کارشناس زیست شناسی ژنتیک

کارشناس آزمایشگاه