فهرست

آزمایشگاه تشریح

لیست امکانات آزمایشگاه

  • آزمایشگاه بافت شناسی به وسعت 250 متر مربع
  • یک آزمایشگاه اختصاصی به وسعت 100 متر مربع
  • آزمایشگاه تحقیقات به وسعت 60 متر مربع
  • سالن بزرگ مولاژ به وسعت 150 متر مربع
  • دو سالن کوچک مولاژ به وسعت 80 متر مربع
  • سالن تشریح به وسعت 150 متر مربع
  • اتاق نگهداری کاداور
  • اتاق فیکساسیون