فهرست

آزمایشگاه انگل شناسی

 

 

لیست امکانات آزمایشگاه

آزمایشگاه مرکزی به وسعت 250 متر مربع

آزمایشگاه تخصصی قارچ شناسی به وسعت 50 متر مربع

آزمایشگاه اختصاصی انگل شناسی به وسعت 25 متر مربع

آزمایشگاه اختصاصی حشره شناسی به وسعت 10 متر مربع

آزمایشگاه PCR

آزمایشگاه الکترفورز

اتاق کنترل و کلاس اختصاصی