فهرست

آزمایشگاه فارماکولوژی

امکانات آزمایشگاه

آزمایشگاه مرکزی فارماکولوژی و سم شناسی

آزمایشگاه اختصاصی فارماکولوژی و سم شناسی

کلاس اختصاصی و اتاق دانشجویان ارشد سم شناسی