فهرست

آزمایشگاه بیوشیمی

 

لیست امکانات آزمایشگاه

آزمایشگاه ها

 • 1- آزمایشگاه عمومی بیوشیمی: General Laboratory of Biochemistry
 • 2- آزمایشگاه آنزیم شناسی و ایمونوشیمی: Enzymology & Immunochemistry Laboratory
 • 3- آزمایشگاه بیوشیمی و بیولوژی مولکولی: Biochemistry & Molecular Biology Laboratory
 • 4- آزمایشگاه جذب اتمی: Atomic Absorption Laboratory
 • 5- آزمایشگاه HPLC و اتوآنالیزور: HPLC & Auto Analyzer Laboratory
 • 6- گروه بیوشیمی بالینی: Department of Clinical Biochemistry

تجهیزات

 • اسپکترو فتومتر آموزشی
 • اسپکترو فتومتر تحقیقاتی
 • UV-Vis
 • انواع ترازوی حساس
 • pH متر
 • میکروسکوپ
 • سانتریفوژ معمولی و یخچال دار
 • الایزا
 • الکتروفورز
 • کروماتوگرافی لایه نازک
 • انکوباتور
 • دیونایزر
 • یخچال معمولی
 • سونیکاتور
 • فریزر منهای20
 • فریزر منهای 80
 • نانو دراپ
 • PCR
 • اتمیک ابزربشن
 • انواع شیکر
 • هات پلیت
 • حمام آب