فهرست

آزمایشگاه ژنتیک

 فضای آموزشی و پژوهشی گروه ژنتیک شامل کلاس درس مجهز به کامپیوتر و پروژکتور و امکانات تحقیقاتی و آموزشی آزمایشگاه ژنتیک گروه شامل موارد ذیل می باشند:

1. وسایل و امکانات مربوط به نگهداری نمونه های بافتی و خون و DNA و RNA

2. وسایل و امکانات لازم جهت استخراج و بررسی های اولیه DNA، RNA و سنتز cDNA

3. تکنیک های ژنتیک مولکولی مبتنی بر PCRجهت تشخیص جهش ها  و واریانت های ژنی

4. تکنیک های اپی ژنتیکی و متیلاسیون

5. تکنیک های بررسی بیان ژن از جمله qPCR

6. تکنیک های آنالیز کروموزومی و کشت سلول