فهرست

کارشناسان گروه ژنتیک

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

ملاحظات

1

طاهره دادخواه

کارشناسی ارشد ژنتیک

 

کارشناس