فهرست

کارشناسان گروه داخلی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

ملاحظات

1

منا شجاعی

کارشناس ارشد آموزش و بهسازی مبانی انسانی

 

کارشناس

2

یگانه تقی زاده

دیپلم

 

کارشناس