فهرست

کارشناسان گروه قلب

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

ملاحظات

1

فاطمه جعفریان

کارشناس مامایی

 

کارشناس