فهرست

مسئولین حوزه ها

 
حوزه ها مسئول حوزه کارشناسان عناوین حوزه ها
حوزه 1 آقای دکتر محمد علی جهانی آقای مختار علیجانزاده رسالت و اهداف
حوزه 2 خانم دکتر رقیه اکبری

خانم دکتر سهیلا حسین زاده

خانم صدیقه  سلیمانی

خانم سمیه اولادی

برنامه آموزشی
حوزه 3 آقای دکتر صادقی خانم  سمیه اولادی ارزیابی دانشجو
حوزه 4 خانم دکتر پروین سجادی خانم دکتر پور هادی دانشجویان
حوزه 5 آقای دکتر ذبیحی خانم  المیرا ثمری هیأت علمی
حوزه 6 آقای دکتر منوچهر اشرف پور خانم دکتر فرشته پور عبدالحسین    منابع آموزشی
حوزه 7 خانم دکتر پروین سجادی خانم دکتر خدیجه ازوجی ارزشیابی دوره
حوزه 8 آقای دکتر غلامعلی جورسرایی آقای دکتر علی اکبر رجب زاده مدیریت عالی و اجرایی