فهرست

اعضای کمیته برنامه درسی

نام و نام خانوادگی سمت

آقای دکتر سید غلامعلی جورسرایی

رئیس دانشکده پزشکی

خانم دکتر رقیه اکبری

معاون آموزشی بالینی و دستیاری دانشکده پزشکی

خانم دکتر پروین سجادی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر فرزین صادقی

مسئول دفتر  توسعه آموزش دانشکده پزشکی 

خانم دکتر مریم قائمی امیری

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

آقای دکتر محمد رضا اسماعیلی

عضو هیات علمی دانشگاه

آقای دکتر یوسف یحیی پور

مدیر تحصیلات تکمیلی 

آقای دکتر سید رضا حسینی

عضو هیات علمی دانشگاه

آقای دکتر محمود حاجی احمدی

عضو هیات علمی دانشگاه

آقای دکتر مصطفی جوانیان

عضو هیات علمی دانشگاه