فهرست

مقدمه وتاریخچه گروه تشریح

گروه آموزشی علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1364 تحت عنوان گروه آناتومی و آسیب شناسی در دانشکده پزشکی تأسیس و شامل بخش هاي آناتومی، بافت شناسی، جنین شناسی و آسیب شناسی بود.  در سال 1374 بخش آسیب شناسی از گروه آناتومی مجزا و تبدیل به گروه مستقلی گردید و گروه آناتومی به گروه تشریح و ژنتیک تغییر نام داد. در سال  1395 ، این گروه به دو گروه مجزاي علوم تشریح و گروه ژنتیک تفکیک گردید.

گروه علوم تشریح، در حال حاضر داراي 9 عضو هیأت علمی می باشد که دروس آناتومی، بافت شناسی و جنین شناسی پزشکی را به دانشجویان مقطع دکتراي حرفه اي شامل پزشکی، دندانپزشکی و رزیدنتهاي دندانپزشکی، مقطع کارشناسی ارشد رشته هاي علوم تشریح و پرستاري، مقطع کارشناسی رشته هاي توانبخشی و پیراپزشکی شامل فیزیوتراپی، شنوائی سنجی، علوم آزمایشگاهی، پرستاري و مامایی آموزش داده و در انجام تحقیقات پایه و کاربردي در زمینه هاي یاد شده فعالیت دارد.