فهرست

مقدمه و تاريخچه تاسيس گروه آموزشي فیزیولوژی

 گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در از همان بدو تاسیس دانشگاه با حضور اساتید مدعو از سایر دانشگاه ها واحدهای نظری و عملی درس فیزیولوژی را ارائه می نمودند. در اواخر دهه 60 آقایان دکتر علی اکبر مقدم نیا، دکترمحمود برادران و خانم سیما شهابی و در دهه های 70 لغایت 90 خانم دکتر عفت برقی، آقای دکتر منوچهر اشرفپور، آقای دکتر ابراهیم ذبیحی به عنوان اساتید رسمی در این گروه فعالیت خود را آغاز نمودند. خانم دکتر حسین زاده اواخر سال 93 و خانم دکتر پورعبدالحسین و آقای دکتر خالق زاده در سال 94 به گروه فیزیولوژی پیوستند.

با موافقت شواری دانشگاه مبنی بر تفکیک دو گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی سال1393 تاکنون آقای دکتر محمود برادران به عنوان مدیرگروه فارماکولوژی و آقای دکتر منوچهر اشرفپور مدیر گروه فیزیولوژی می باشند. در حال حاضر گروه فیزیولوژی دارای یک عضو هیات علمی با درجه دانشیاری، سه عضو با درجه استادیاری و یک عضو بعنوان مربی می باشد. همچنین گروه دارای دو کارشناس با مدارک دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد فيزيولوژي است.