فهرست

ساختار و شرح وظایف کمیته برنامه ریزی درسی

تعریف کمیته برنامه ریزی درسی:

این کمیته متشکل از رئیس دانشکده، معاونین آموزشی، مسئول دفتر توسعه آموزش و اعضای هیات علمی صاحب نظر در آموزش پزشکی است هدف اصلی کمیته برنامه ریزی درسی پاسخگو بودن برنامه های آموزشی دانشکده از طریق نظارت بر روند راه اندازی رشته های جدید و طراحی برنامه درسی آن رشته و نیز بهبود برنامه های درسی از طریق بازنگری برنامه ها ی تدوین شده می باشد.

 فعالیت ها و وظایف کمیته: 

 ۱- نظارت و در صورت لزوم مشارکت در ایجاد هر گونه تغییر در برنامه های درسی رشته های مختلف در دانشکده

۲-نظارت بر تدوین مقررات و برنامه های درسی رشته های مختلف در دانشکده

۳- نظارت بر ارائه طرح دروس و ارائه بازخورد به نویسنده طرح درس در دانشکده

۴- نظارت بر فرایند تدوین درسنامه ها در دانشکده

۵- بررسی بازخورها در رابطه با آموزش مجازی واحدهای آموزشی در دانشکده

۶- برنامه ریزی بر تدوین و بازنگری لاگ بوک ها در مقاطع مختلف تحصیلی دانشکده

۷- هماهنگی و انجام امور مربوط به برگزاری کارگاه مورد نیاز اساتید دانشکده