فهرست

مقدمه وتاریخچه گروه فیزیک پزشکی، رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی

 گروه آموزشي فیزیک پزشکی،رادیوبیولوژی وحفاظت پرتویی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1378  تحت عنوان گروه بیوشیمی و بیوفیزیک در دانشکده پزشکي بابل تأسيس و شامل بخشهاي بیوشیمی و بیوفیزیک بود. در سال 1393بخش بیوشیمی از گروه بیوفیزیک مجزا و تبدیل به گروه مستقلی گردید و گروه بیوشیمی بیوفیزیک به گروه فیزیک پزشکی،رادیوبیولوژی وحفاظت پرتوی تغییر نام داد و گروه فیزیک پزشکی،رادیوبیولوژی وحفاظت پرتویی تفکیک گردید.

    گروه فیزیک پزشکی،رادیوبیولوژی وحفاظت پرتوی، در حال حاضر داراي 2 عضو هيأت علمي مي باشد که درس فیزیک پزشکی را به دانشجويان مقطع دکترای حرفه ای شامل پزشکي،دندانپزشکي و رزيدنتهاي دندانپزشکي، پزشکی، مقطع کارشناسي ارشد رشته فیزیک پزشکی رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی و پیراپزشکی شامل فیزیوتراپی، شنوائی سنجی، علوم آزمايشگاهي، رادیولوژی، رادیوتراپی، پزشکی هسته ای،  پرستاري، مامايي هوشبری واطاق عمل آموزش داده و در انجام تحقيقات پايه و کاربردي در زمينه هاي ياد شده فعاليت دارد.

 اعضاي هيأت علمي اين گروه در مراکز تحقيقاتي علوم اعصاب، بيولوژي سلولي- مولکولي و سرطان عضويت داشته و در ارتباط با محورهاي تحقيقاتي جاري در مراکز ياد شده فعاليت دارند. همچنین اعضای هیأت علمی گروه با بخش های بالینی و اجرایی دانشگاه نیز همکاری می نمایند که مرکز پرتو درمانی شهید رجایی بابلسر و مسئولیت فیزیک بهداشت کل دانشگاه از اهم آن هاست.