فهرست

اولویت های پژوهشی گروه میکروب شناسی

اولویت های پژوهشی گروه میکروب شناسی ( رشته باکتری شناسی) در مطالعات  مربوط به پزشکی عمومی:

 1. انواع عفونت های بیمارستانی
 2. مقاومت آنتی بیوتیکی
 3. کوکسی های گرم مثبت و باسیل های گرم منفی
 4. فتودینامیک درمانی
 5. حیوان آزمایشگاهی و مدلin vivo
 6. میکروب غذایی (گرایش به عفونت های منتقله از طریق مواد غذایی)
 7. عفونت های منتقله از طریق جنسی (STD)
 8. کلونینگ و بیان ژن
 9. پروبیوتیک ها
 10. باکتری های گوارشی

اولویت های پژوهشی گروه میکروب شناسی ( رشته ویروس شناسی) در مطالعات  مربوط به پزشکی عمومی:

 1. بررسی سرواپیدمیولوژی هپاتیت های ویروسی
 2. بررسی سرواپیدمیولوژی هرپس ویروس ها از قبیل  CMV و  VZV
 3. بررسی اپیدمیولوژی ویروس های قابل پیشگیری از طریق واکسیناسیون از قبیل سرخک، سرخجه و اوریون
 4. مطالعه  بر روی شیوع ویروس های سرطان زا از قبیل HPV  از  ویروس های سرطانزای شایع دستگاه گوارش
 5. بررسی مولکولی عوامل مننژیت ویروسی