فهرست

پیام رئیس دانشکده

اساتید ارجمند

همکاران محترم

و دانشجویان گرامی

 گستره علم پزشکی محدود به زمان و مکان نبوده و نمود آن در اقصی نقاط هر کشوری  پیدا است. این گستره یا آموزش علم پزشکی در محیط هایی مانند دانشگاه و یا بیمارستان ها ضمن تربیت پزشکان حاذق، جامعه را نیز متوجه رعایت موارد بهداشتی و پیشگیری از بیماریها می نماید. دانشگاه علوم پزشکی بابل نیز زیربنای ساختاری است که از اهداف مهم آن توسعه دانش پزشکی، تربیت پزشک و ارتقاء سلامت عمومی است. در این راستا اشتیاق به آموزش، حس وطن دوستی، شوق خدمت به مردم و نیز ایمان راستین و تقبل رنج و زحمت پیشگامان و پیشکسوتان فرهیخته باعث شد تا امروزه شاهد اعتلای کنونی دانشگاه و دانشکده پزشکی باشیم. ورود هر دانشجو به رشته پزشکی نقطه عطفی در زندگی اوست که بارقه امید را در دل بیماران زنده کرده و طلب شفای از پروردگار متعال را به درمان گره زده است. بی شک موفقیت های روزافزون و کنونی این دانشکده در حوزه های مختلف مرهون تلاش دسته جمعی اساتید، کارکنان و دانشجویان این مجموعه است که در روزهای سخت فعلی، اهمیت این تلاش و هماهنگی را نمایان تر نموده است.