فهرست

معاونت آموزشی بالینی و دستیاری

معاونت آموزشی بالینی و دستیاری دانشكده پزشكي بابل بر مبناي تحكيم و تثبيت ارزش هاي متعالي در كليه امور آموزشي، پژوهشي و درماني، با در نظرگرفتن نيازهاي سلامت جامعه، نظام ارائه خدمات سلامت، بر اساس ارزشها و پاسخگويي اجتماعي و نیز اسناد بالادستی (شامل سياست هاي كلي سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري، نقشه جامع علمي كشور و دانشگاه، سند سلامت، سند تحول آموزش و توانمندي هاي مورد انتظار از پزشكان عمومي و متخصص) با داشتن اساتيد مجرب و متعهد و نیز مراكز آموزشي-درماني مجهز، بر آن است تا به بهترين وجه و در بالاترين سطح ممكن از نظر كيفي وكمي در راستاي وظايف محوله خود عمل نمايد.