فهرست

مسئول حراست

نام و نام خانوادگی:    علی قدوسی راد
سمت:   مسئول حراست
مدرک تحصیلی:   کارشناس ارشد مدیریت
تلفن مستقیم:   
تلفن داخلی: