فهرست

گزارش تصویری و توضیحات تدریس درس فارماکولوژی به شیوه ایفای نقش

سومین جلسه از سری جلسات تدریس با شیوه "ایفای نقش" یا "Role playing" برای درس فارماکولوژی پزشکی توسط دانشجویان پزشکی ورودی1395 با مدیریت و راهنمایی استاد دکتر علی اکبر مقدم نیا از اساتید برجسته گروه فارماکولوژی و توکسیکولوژی در سالن امام علی(ع) دانشکده پزشکی برگزار شد .

در این جلسه دو اجرای متفاوت از مباحث سوء استفاده دارویی و مسمومیت ها توسط دو گروه مختلف از دانشجویان پزشکی انجام شده و مباحث مربوطه با این شیوه تدریس شد .
جناب اقای دکتر پورامیر معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ، جناب اقای دکتر قدیمی معاونت محترم تحقیقات و فناوری ، جناب اقای دکتر جورسرایی ریاست محترم دانشکده پزشکی ، سرکار خانم دکتر سجادی معاونت محترم اموزشی دانشکده پزشکی ، جناب اقای دکتر بیژنی رییس دفتر محترم ریاست دانشگاه ، سرکار خانم دکتر قائمی مدیریت محترم EDC ، جناب اقای دکتر صادقی مدیریت محترم EDO دانشکده پزشکی و جناب اقای دکتر ابراهیم پور سرپرست محترم کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه از جمله میهمانان حاضر در این جلسه بودند که به مشاهده ایفای نقش دانشجویان پرداختند .