بارگزاری
فهرست
دکتر مرتضی علیجانپور

دکتر مرتضی علیجانپور فوق تخصص غدد و متابولیک کودکان، استادیار

عضو هیأت علمی (مدیر گروه) - CV

دکتر محمد رضا اسماعیلی

دکتر محمد رضا اسماعیلی فوق تخصص گوارش کودکان، استاد

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر هادی سرخی

دکتر هادی سرخی فوق تخصص‏ کلیه ‏کودکان، استاد

عضو هیأت علمی ، CV

 

دکتر ایرج محمدزاده

دکتر ایرج محمدزاده فوق تخصص آسم و ایمونولوژی کودکان، دانشیار

عضو هیأت علمی ، CV

 

دکتر یدا.. زاهدپاشا

دکتر یدا.. زاهدپاشا فوق تخصص نوزادان، رئیس بخش نوزادان و NICU، استاد

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر احمد تمدنی

دکتر احمد تمدنی فوق تخصص خون و سرطان کودکان، دانشیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر زهرا اکبریان راد

دکتر زهرا اکبریان راد فوق تخصص نوزادان، دانشیار

عضو هیأت علمی ، CV

 

دکتر محسن حق شناس

دکتر محسن حق شناس فوق تخصص نوزادان، دانشیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر حسن محمودی

دکتر حسن محمودی فوق تخصص خون و سرطان کودکان، دانشیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر ساناز مهربانی

دکتر ساناز مهربانی فوق‏تخصص‏ گوارش‏ کودکان، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر موسی احمدپور

دکتر موسی احمدپور فوق تخصص نوزادان، استاد

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر محسن محمدی

دکتر محسن محمدی فوق تخصص عفونی کودکان، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر مسعود کیانی

دکتر مسعود کیانی فوق تخصص ریه کودکان، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر محمد رضا صالحی عمران

دکتر محمد رضا صالحی عمران فوق تخصص اعصاب کودکان، دانشیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر کاظم بابازاده

دکتر کاظم بابازاده فوق تخصص قلب کودکان، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV