بارگزاری
فهرست
دکتر شهلا یزدانی چراتی

دکتر شهلا یزدانی چراتی متخصص زنان و زایمان، استاد

عضو هیأت علمی، CV 

دکتر صدیقه اسماعیل زاده

دکتر صدیقه اسماعیل زاده متخصص زنان و زایمان، استاد

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر زهرا بصیرت

دکتر زهرا بصیرت متخصص زنان و زایمان، استاد

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر مریم جوادیان کوتنائی

دکتر مریم جوادیان کوتنائی متخصص زنان و زایمان، دانشیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر شهناز برات

دکتر شهناز برات متخصص زنان و زایمان، دانشیار

عضو هیأت علمی (مدیر گروه) - CV

دکتر ازیتا قنبرپور شیاده

دکتر ازیتا قنبرپور شیاده متخصص زنان و زایمان، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر زینت السادات بوذری

دکتر زینت السادات بوذری متخصص زنان و زایمان، استاد

عضو هیأت علمی ، CV