بارگزاری
فهرست
دکتر نوین نیک بخش ذاتی

دکتر نوین نیک بخش ذاتی فوق تخصص جراحی قفسه صدری، استاد

عضو هیأت علمی(مدیر گروه) ، CV 

دکتر سهیل اوصیاء

دکتر سهیل اوصیاء فوق تخصص جراحی کودکان، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر عباس هادی پور

دکتر عباس هادی پور فوق تخصص جراحی کودکان، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر ابوالحسن علیجان پور

دکتر ابوالحسن علیجان پور متخصص جراحی عمومی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر علی اصغر درزی

دکتر علی اصغر درزی متخصص جراحی عمومی، دانشیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر علی زاهدیان

دکتر علی زاهدیان متخصص جراحی عمومی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر نازیلا فرنوش

دکتر نازیلا فرنوش متخصص جراحی عمومی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر مریم شامخی

دکتر مریم شامخی متخصص جراحی عروق، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر عبدالرحیم قلی زاده پاشا

دکتر عبدالرحیم قلی زاده پاشا متخصص جراحی عمومی، دانشیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر بابک معتقدی

دکتر بابک معتقدی فوق تخصص جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر حمیدرضا وفایی

دکتر حمیدرضا وفایی فوق تخصص جراحی قلب و عروق، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر قاسم فغانزاده گنجی

دکتر قاسم فغانزاده گنجی فوق تخصص جراحی قلب و عروق، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر امیر سرایی

دکتر امیر سرایی فوق تخصص جراحی پلاستیک، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV