بارگزاری
فهرست
دکتر علیرضا فیروزجاهی

دکتر علیرضا فیروزجاهی دکترای تخصصی آسیب شناسی، دانشیار

عضو هیأت علمی(مدیر گروه) ، CV

دکتر سپیده سیادتی

دکتر سپیده سیادتی دکترای تخصصی آسیب شناسی، دانشیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر حسین قربانی

دکتر حسین قربانی دکترای تخصصی آسیب شناسی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر اکرم السادات حسینی

دکتر اکرم السادات حسینی دکترای تخصصی آسیب شناسی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر محمد رعنائی

دکتر محمد رعنائی دکترای تخصصی آسیب شناسی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV