بارگزاری
فهرست
دکتر راحله مهرآیین

دکتر راحله مهرآیین دکترای تخصصی پرتونگاری، استادیار

عضو هیأت علمی (مدیر گروه)، CV

دکتر ناصر قائمیان

دکتر ناصر قائمیان دکترای تخصصی رادیولوژی، استادیار

عضو هیأت علمی، CV

دکتر حسین شهاب انداز

دکتر حسین شهاب انداز دکترای تخصصی پرتونگاری، استادیار

عضو هیأت علمی، CV

دکتر مهرداد نباهتی

دکتر مهرداد نباهتی دکترای تخصصی پرتونگاری، استادیار

عضو هیأت علمی، CV

دکتر مصطفی رعیتی

دکتر مصطفی رعیتی دکترای تخصصی پرتونگاری، استادیار

عضو هیأت علمی، CV