بارگزاری
فهرست
دکتر اباذر اکبرزاده پاشا

دکتر اباذر اکبرزاده پاشا متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی، دانشیار

عضو هیأت علمی (سرپرست گروه)CV

دکتر حمید شافی

دکتر حمید شافی متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی، استاد

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر عمادالدین موعودی

دکتر عمادالدین موعودی متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی، دانشیار

عضو هیأت علمی ، CV