بارگزاری
فهرست
دکتر مهدی رجب نیا

دکتر مهدی رجب نیا دکترای تخصصی میکروب شناسی، دانشیار

عضو هیأت علمی  - CV

دکتر یوسف یحیی پور

دکتر یوسف یحیی پور دکترای تخصصی ویروس شناسی پزشکی، دانشیار

عضو هیأت علمی (مدیر گروه) ، CV

دکتر فرزین صادقی

دکتر فرزین صادقی دکترای تخصصی ویروس شناسی پزشکی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر ابوالفضل داودابادی

دکتر ابوالفضل داودابادی دکترای تخصصی باکتری شناسی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر اباذر پور نجف

دکتر اباذر پور نجف دکترای تخصصی باکتری شناسی استادیار

عضو هیأت علمی ، CV