بارگزاری
فهرست
دکتر سودابه تیرگرطبری

دکتر سودابه تیرگرطبری متخصص بیماری‌های پوست، استادیار

عضو هیأت علمی(مدیر گروه) ، CV

دکتر آذر شیرزادیان کبریا

دکتر آذر شیرزادیان کبریا متخصص بیماری‌های پوست، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV