بارگزاری
فهرست
دکتر فرزان خیرخواه

دکتر فرزان خیرخواه متخصص روانپزشکی، استاد

عضو هیأت علمی (مدیر گروه) - CV

دکتر علیرضا عزیزی

دکتر علیرضا عزیزی دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر رومینا حمزه پور

دکتر رومینا حمزه پور متخصص روانپزشکی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر سکینه جوادیان کوتنائی

دکتر سکینه جوادیان کوتنائی متخصص روانپزشکی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر سوسن موعودی

دکتر سوسن موعودی متخصص روانپزشکی، دانشیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر آنژلا حمیدیا

دکتر آنژلا حمیدیا متخصص روانپزشکی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر آرمان مسعودی

دکتر آرمان مسعودی فوق تخصص روانپزشکی اطفال، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر سید داود حسینی تالاری

دکتر سید داود حسینی تالاری متخصص روانپزشکی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV