بارگزاری
فهرست
دکتر منوچهر اشرفپور

دکتر منوچهر اشرفپور دکترای تخصصی فیزیولوژی پزشکی، دانشیار

عضو هیأت علمی (مدیر گروه) ، CV

دکتر فرشته پورعبدالحسین

دکتر فرشته پورعبدالحسین دکترای تخصصی فیزیولوژی پزشکی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر حسین خالق زاده آهنگر

دکتر حسین خالق زاده آهنگر دکترای تخصصی فیزیولوژی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر سهیلا محمدحسین زاده چابک

دکتر سهیلا محمدحسین زاده چابک دکترای تخصصی علوم اعصاب، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر سیما شهابی

دکتر سیما شهابی مربی فیزیولوژی

عضو هیأت علمی ، CV