بارگزاری
فهرست
دکتر سید فرزاد جلالی

دکتر سید فرزاد جلالی فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق، استاد

عضو هیأت علمی (مدیر گروه)، CV

دکتر ایرج جعفری پور

دکتر ایرج جعفری پور متخصص اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسال، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر مهرداد ساروی

دکتر مهرداد ساروی متخصص بیماری‌های قلب و عروق، دانشیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر محمد تقی هدایتی گودرزی

دکتر محمد تقی هدایتی گودرزی متخصص بیماری‌های قلب و عروق، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر کامیار امین

دکتر کامیار امین فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر نغمه ضیایی امیری

دکتر نغمه ضیایی امیری متخصص پیوند قلب، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر رقیه پورکیا

دکتر رقیه پورکیا فلوشیپ اکوکاردیوگرافی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV