بارگزاری
فهرست
دکتر سید مختار اسمعیل نژاد گنجی

دکتر سید مختار اسمعیل نژاد گنجی متخصص ارتوپدی، دانشیار

عضو هیأت علمی (مدیر گروه) CV

دکتر مسعود بهرامی فریدونی

دکتر مسعود بهرامی فریدونی متخصص ارتوپدی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر مانی فلسفی

دکتر مانی فلسفی فلوشیپ ستون فقرات، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر رحمت اله جوکار

دکتر رحمت اله جوکار متخصص ارتوپدی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر مجید خلیلی زاد درونکلائی

دکتر مجید خلیلی زاد درونکلائی متخصص ارتوپدی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر سید مرصاد موسوی عبدالهی

دکتر سید مرصاد موسوی عبدالهی دستیار فلوشیپ ستون فقرات، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV