بارگزاری
فهرست
دکتر امین عطایی

دکتر امین عطایی دکترای تخصصی فارماکولوژی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر علی اکبر مقدم نیا

دکتر علی اکبر مقدم نیا دکترای تخصصی توکسیکولوژی و فارماکولوژی، استاد

عضو هیأت علمی  (مدیر گروه)، CV

دکتر محمود برادران

دکتر محمود برادران دکترای تخصصی فارماکولوژی، دانشیار

عضو هیأت علمی، CV

دکتر ابراهیم ذبیحی نیشابوری

دکتر ابراهیم ذبیحی نیشابوری دکترای تخصصی توکسیکولوژی و فارماکولوژی، دانشیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر حسین نجف زاده ورزی

دکتر حسین نجف زاده ورزی دکترای تخصصی فارماکولوژی، استاد

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر اتنا رحیمی

دکتر اتنا رحیمی دکترای تخصصی توکسیکولوژی و فارماکولوژی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر محمدحسین اصغری

دکتر محمدحسین اصغری دکترای تخصصی توکسیکولوژی و فارماکولوژی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV